Senaste nytt från Landsorts fågelstation

Senaste nytt från Landsorts fågelstation

Nyheter, återfynd i urval samt viktig information om fågelstationen och föreningen

Det aktuella läget ute på fågelstationen presenteras i Dagboken som du finner på startsidan.

OBS! Inlägg som förts över från gamla bloggen på landsort.com har fått fel tidsstämpel, därför är originaldatum infört i nederkant på dessa inlägg.

Arter som ringmärkts i höga antal 2016

NyheterPosted by Landsorts fågelstation 12 Nov, 2016 17:33

Höstens ringmärkningssäsong avslutades den 3 november (något tidigare än planerat på grund av dystra väderprognoser för nästa vecka). Våra ihärdiga ringmärkare Chris och Kay har legat ute på stationen ända sedan början av april, och haft verksamheten igång även under sommaren – stort tack!!

Med denna konstanta ansträngning har vi fått ett mycket bra årsresultat. En första preliminär siffra är att 21 fågelarter har ringmärkts i högre antal än vanligt i år. Vidare analys behövs för att se vilka arter som varit vanligare även med hänsyn till det ökade antalet nätmetertimmar, men några fåglar sticker tydligt ut i tabellen nedan.

Exempelvis har ovanligt många stjärtmesar, grönsiskor, göktytor och gärdsmygar ringmärkts. Även vanliga arter som rödhake och gransångare har betydligt större antal än tidigare. Ovanliga underarter har också dykt upp, t ex vitstjärnig blåhake och underarten europaeus av stjärtmes.

Species ringed in high numbers 2016

Autumn ringing season concluded on 3 November (somewhat earlier than planned because of the gloomy weather forecasts for next week). Our persistent ringers Chris and Kay have been out on the observatory since early April, and had the business running even during the summer - many thanks!!

With this constant effort, we have received a very good annual result. Some preliminary figures are that 21 species of birds have been ringed in higher numbers than usual this year. Further analysis is needed to see which species were common also in view of the increased number of net hours, but some birds stand out clearly in the table below.

For example, an unusually large number of Long-tailed tit, Siskin, Wryneck and Wren were ringed. Even common species such as Robin and Chiffchaff have significantly greater numbers than before. Unusual subspecies have also appeared, such as White-spotted Bluethroat and the subspecies europaeus of Long-tailed Tit.

285 st stjärtmesar, Aegithalos caudatus, ringmärktes 2016. Foto: Kay Collister